REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.MCS.ORG.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną składania Zamówień, za pośrednictwem serwisu internetowego www.mcs.org.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”).
 2. Serwis ma charakter informacyjny oraz usługowy. Za jego pośrednictwem Użytkownicy mają możliwość nabycia usług o charakterze rozrywkowym i szkoleniowym, związanych ze strzelectwem oraz obsługą broni palnej, które są świadczone przez Usługodawcę poza Serwisem Internetowym. W ramach części informacyjnej Serwisu Użytkownicy mogą zapoznać się z zakresem usług świadczonych przez Usługodawcę, informacjami związanymi z branżą strzelecką oraz funkcjonowaniem strzelnicy prowadzonej przez Usługodawcę.
 3. Serwis prowadzony jest przez MAŁOPOLSKIE CENTRUM STRZELECTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bochni, ul. Strzelecka 87, 32 – 700 Bochnia, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000683635, NIP: 8681969194, REGON: 367586955, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, zwaną dalej ,,Usługodawcą”.
 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  1. e-mailowo, na adres Usługodawcy: serwis@mcs.org.pl,
  2. telefonicznie pod numerem: +48 883 223 176,
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.mcs.org.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa o świadczenie Usług/Umowa – Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, zawierana w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Strzelnica – miejsce służące do ćwiczenia umiejętności strzeleckich z broni palnej, przygotowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób w nim przebywających, prowadzone przez Usługodawcę;

Karnet – dokument sporządzony w formie elektronicznej, uprawniający oznaczoną osobę do skorzystania określoną ilość razy w oznaczonym terminie z osi strzeleckich oraz oznaczonych stanowisk strzeleckich dostępnych na Strzelnicy. Karnet jest możliwy do nabycia za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników posiadających własną broń palną. Rodzaje osi, stanowisk strzeleckich oraz możliwa liczba wejść w celu skorzystania z danych osi i stanowisk strzeleckich może się różnić w zależności od wariantu Karnetu nabytego przez Użytkownika;

Pakiet – odpłatny zestaw usług polegających na możliwości strzelania z broni palnej dostępnej w Strzelnicy. Rodzaje broni palnej dostępnej do ćwiczenia strzelania w ramach Pakietu są uzależnione od wariantu Pakietu wybranego przez Użytkownika. Informacje o zakresie Pakietów prezentowane są w Serwisie Internetowym;

Voucher – dokument sporządzony w formie elektronicznej uprawniający jego okaziciela do ćwiczenia umiejętności strzeleckich na terenie Strzelnicy z wykorzystaniem broni palnej i amunicji dostępnej w Strzelnicy. W ramach składania Zamówienia na Voucher Użytkownik wybiera ilość amunicji dostępnej w wariantach prezentowanych w Serwisie. Termin ważności Vouchera wskazany jest na stronie internetowej Serwisu;

Szkolenie – usługa świadczona przez Usługodawcę, stanowiąca wydarzenie stacjonarne odbywające się na terenie Strzelnicy lub w innym miejscu wskazanym w opisie Szkolenia, mające charakter kursu, konsultacji lub innego typu spotkania o charakterze edukacyjnym dotyczącym strzelectwa i obsługi broni palnej, wskazanym w jego opisie dostępnym na stronach Serwisu Internetowego. Usługodawca może powierzyć przeprowadzenie Szkolenia innej osobie posiadającej kwalifikacje w zakresie strzelectwa i obsługi broni palnej;

Bilet – dokument zawierający kod QR oraz informację o danym Szkoleniu, który uprawnia oznaczoną osobę do udziału w Szkoleniu. Każdy Bilet uprawnia do udziału wyłącznie w Szkoleniu wskazanym w dokumencie oraz opisanym na stronach Serwisu;

Montaż celownika optycznego – usługa świadczona przez Usługodawcę na terenie Strzelnicy polegająca na zamontowaniu celownika optycznego do broni w terminie ustalonym przez Usługodawcę i Użytkownika;

Ułożenie lufy – usługa świadczona przez Usługodawcę na terenie Strzelnicy polegająca na poddaniu nowo wyprodukowanej broni procedurze niwelującej mikroślady powstałe podczas produkcji broni;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument;

Rezerwacja – odpłatna Usługa polegająca na możliwości wyboru za pomocą interaktywnego formularza osi strzeleckiej znajdującej się w Strzelnicy bądź Pakietu strzeleckiego prezentowanego w Serwisie oraz terminu, w którym Użytkownik będzie korzystał ze Strzelnicy;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika usług lub nabycia Karnetu, Pakietu bądź Vouchera.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, składania Zamówień w ramach Serwisu, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcjonalności Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym w ramach bloga prowadzonego przez Usługodawcę,
  2. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  3. bezpłatne założenie i prowadzenie Konta,
  4. bezpłatna Usługa Newsletter,
  5. bezpłatne dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie.
 3. Usługodawca umożliwia również za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi, korzystanie z odpłatnych Usług, w tym Usługodawca udostępnia interaktywny formularz pozwalający na zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji, zamówienie Karnetów bądź wybór typu i ilości amunicji oraz termin, w którym Użytkownik będzie mógł wykorzystać wskazaną amunicję na Strzelnicy. Usługodawca zapewnia również w ramach Serwisu zamówienie Pakietów, Voucherów, usługi Montażu celownika optycznego i Ułożenia lufy. Zasady oraz warunki składania Zamówień na Usługę Rezerwacji, Montażu celownika optycznego, Ułożenia lufy, Karnety, amunicję, Pakiety i Vouchery, jak również zasady zawierania i rozwiązywania Umów w tym zakresie wskazano w pkt. VI, VII i VIII.
 4. Usługodawca umożliwia także zapis na Szkolenia, które prowadzi w Strzelnicy. Zasady przeprowadzania zapisów oraz organizacji Szkoleń opisano w pkt. IX.
 5. Każdy Użytkownik może przeglądać oraz przeszukiwać treści publikowane w Serwisie, w tym w ramach prowadzonego w Serwisie bloga, gdzie prezentowane są artykuły i fotografie tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy oraz Serwisu, a także zgodne z jego charakterem i specyfiką. Treści prezentowane w Serwisie, w tym w szczególności we wskazanych w zdaniu poprzednim miejscach mają wyłącznie charakter informacyjny, poglądowy lub rozrywkowy i nie stanowią oferty w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 7. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 8. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 9. Użytkownik ma możliwość zamieszczania i prezentowania w Serwisie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się do treści zamieszczanych w Serwisie. Użytkownik, dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 10. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
 11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83.
 12. Usługodawca świadczy również usługi dodatkowe takie jak zakup tarcz czy oświetlenie osi strzeleckiej, jak również niezwiązane bezpośrednio z branżą strzelecką, w szczególności udostępnienie miejsca na ognisko czy grilla na terenie Strzelnicy. Informacje o tych usługach są prezentowane na stronie internetowej Serwisu, jednak mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zawieranie umów o świadczenie tych usług nie jest elementem serwisu i następuje w Strzelnicy, w porozumieniu z Usługodawcą.
 13. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. KONTO

 1. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika.
 4. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

VI. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom składanie Zamówień na usługi płatne prezentowane w Serwisie, których miejscem świadczenia jest Strzelnica Usługodawcy lub inne miejsce wskazane przez Usługodawcę na stronie Serwisu w opisie usługi. Szczegółowe informacje o zakresie danej usługi oraz jej koszcie są prezentowane na stronach Serwisu.
 2. Informacje o możliwości Zamówienia:
  1. Usługi Rezerwacji,
  2. usługi Montażu celownika optycznego,
  3. usługi Ułożenia lufy,
  4. amunicji,
  5. Pakietu,
  6. Karnetu,
  7. Vouchera,
  8. Biletu na Szkolenia

stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W celu zamówienia wybranego Karnetu, Usługi Rezerwacji lub amunicji, Użytkownik po wybraniu interesującego go Usługi, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 3. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym na Pakiety, Vouchery, usługę Montażu celownika optycznego i usługę Ułożenia lufy jest możliwe za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej, poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Złożenie Zamówienia w sposób określony w poprzednim zdaniu następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien:
  1. podać podczas rozmowy telefonicznej lub w treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy nazwę oraz zakres usług prezentowanych na stronie internetowej Serwisu,
  2. wskazać formę płatności spośród płatności podanych na stronie internetowej Serwisu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Użytkownika Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Usługę, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa.
 6. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Użytkownik: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 8. Usługodawca, w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami, zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
 9. Użytkownik będący Konsumentem może od odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór jest udostępniany na stronie Serwisu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 10. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych usług, w tym Pakietów, Karnetów, Voucherów, Montażu celownika optycznego, Ułożenia lufy, Szkoleń. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami Usługodawca może posługiwać się cenami netto.
 11. Usługodawca przewiduje możliwość Zamówienia indywidualnej Usługi bądź indywidualnego ustalenia zakresu i ceny usług. Warunki, o których mowa w zdaniu poprzednim, ustalane są między stronami indywidualnie – w drodze korespondencji mailowej przez adres e-mail Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu. W celu uzyskania informacji o możliwości złożenia Zamówienia na warunkach, o których mowa w niniejszym ppkt., Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą poprzez formularz, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 7 Regulaminu.
 12. Do składania Zamówienia na usługi w ramach Zamówienia indywidualnego, o którym mowa w ppkt. 13 powyżej, o ile nie zastrzeżono lub nie uzgodniono wyraźnie inaczej, stosuje się pozostałe warunki i zasady świadczenia Usług wskazane w niniejszym Regulaminie.
 13. W przypadku Zamówień obejmujących Karnety, Vouchery i Pakiety, dokument w formacie PDF uprawniający do skorzystania z Usługi jest doręczany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia adres e-mail, w terminie wskazanym w opisie Usługi w Serwisie.
 14. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu, w opisie Usług informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z ppkt. 19.
 15. Jeżeli dla usług objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 16. Ceny usług obejmują wyłącznie wskazane w opisie usługi. Cena Szkolenia nie obejmuje w szczególności kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usług.
 17. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika).
 1. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu, może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. USŁUGA REZERWACJI, WYBÓR AMUNICJI, KARNETY, PAKIETY I VOUCHERY

 1. W ramach świadczenia Usługi Rezerwacji Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Użytkownikowi oznaczonej części Strzelnicy w celu ćwiczenia umiejętności strzelania z broni palnej, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za świadczenie tej Usługi.
 2. Usługę Rezerwacji mogą zamówić zarówno Użytkownicy posiadający własną broń, jak i Użytkownicy, którzy nie posiadają własnej broni.
 3. W przypadku Użytkownika, który posiada własną broń palną, aby skorzystać z Usługi Rezerwacji Użytkownik, za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie wybiera termin, w którym część Strzelnicy zostanie mu udostępniona, a następnie, kierując się komunikatami wyświetlanymi na stronie Serwisu wybiera również długość osi strzeleckiej, która ma zostać mu udostępniona na Strzelnicy oraz podaje dane niezbędne do złożenia Zamówienia.
 4. W przypadku Użytkownika, który nie posiada własnej broni palnej, aby skorzystać z Usługi Rezerwacji Użytkownik, za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie wybiera termin, w którym część Strzelnicy zostanie mu udostępniona, a następnie, kierując się komunikatami wyświetlanymi na stronie Serwisu wybiera Pakiet, który chce wykorzystać na Strzelnicy w ramach Usługi Rezerwacji oraz podaje dane niezbędne do złożenia Zamówienia.
 5. Zarówno Użytkownik posiadający własną broń palną, jak i Użytkownik nie posiadający własnej broni palnej ma możliwość wyboru typu i ilości amunicji, którą będzie mógł wykorzystać na Strzelnicy. W ramach świadczenia usług na Strzelnicy Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia przestrzeni na Strzelnicy oraz wybranej przez Użytkownika amunicji, a w przypadku Użytkownika nie posiadającego własnej broni palnej, również broni palnej dostępnej na Strzelnicy, w celu wykorzystania wybranej przez Użytkownika amunicji, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty. W tym celu Użytkownik uzupełnia interaktywny formularz Zamówienia dedykowany tej usłudze oraz kieruje się komunikatami prezentowanymi w Serwisie, w szczególności określa przybliżony termin, w którym wykorzysta wybraną amunicję na Strzelnicy.
 6. Użytkownik nie posiadający własnej broni palnej zużyje wybraną amunicję korzystając z broni palnej dostępnej na Strzelnicy. Wybraną amunicję Użytkownik może wykorzystać jednorazowo, podczas jednej wizyty na Strzelnicy w terminie ustalonym zgodnie z ppkt 8 poniżej.
 7. Usługodawca może ustalić minimalną kwotę Zamówienia, poniżej której złożenie Zamówienia na przedmiotową usługę nie jest możliwe. W takim przypadku wartość amunicji, którą wybierze Użytkownik nie może być niższa od ustalonej przez Usługodawcę minimalnej kwoty. Informacje o rodzajach amunicji możliwych do wyboru przez Użytkownika, minimalnej kwocie Zamówienia, o której mowa w poprzednim zdaniu oraz o zasadach korzystania z amunicji znajdują się na stronie Serwisu.
 8. Dokładny termin wykorzystania zamówionej amunicji na Strzelnicy należy ustalić z Usługodawcą w drodze korespondencji mailowej lub telefonicznie najpóźniej na 24 godziny przed planowanym przez Użytkownika terminem. Ustalony termin może być zmieniony w drodze wspólnych telefonicznych uzgodnień Użytkownika z Usługodawcą najpóźniej na 24 godziny przed uprzednio ustalonym terminem.
 9. Użytkownik posiadający własną broń palną ma możliwość zamówienia Karnetu za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Karnet upoważnia jego właściciela do skorzystania oznaczoną ilość razy z przypisanej do Karnetu części Strzelnicy.
 10. Każdy Karnet jest ważny przez rok od chwili jego nabycia.
 11. Informacje o rodzajach i cenach Karnetów oraz szczegółowy zakres każdego z nich Usługodawca prezentuje na stronie internetowej Serwisu.
 12. Korzystanie ze Strzelnicy w ramach Karnetu musi być poprzedzone rezerwacją osi strzeleckiej przypisanej do Karnetu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym przez Użytkownika terminem. W celu ustalenia tego terminu Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości mailowej lub telefonicznie. Ustalony termin może być zmieniony w drodze wspólnych telefonicznych uzgodnień Użytkownika z Usługodawcą najpóźniej na 24 godziny przed uprzednio ustalonym terminem.
 13. W celu złożenia Zamówienia na Karnet Użytkownik wybiera Karnet spośród Karnetów dostępnych w Serwisie, a następnie wypełnia pola interaktywnego formularza, zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.
 14. Użytkownik nie posiadający własnej broni palnej ma możliwość zamówienia Pakietu, w ramach którego podczas jednego pobytu na Strzelnicy będzie mógł ćwiczyć umiejętności strzeleckie z broni palnej określonej w Pakiecie.
 15. Każdy Pakiet zawiera informacje o rodzaju broni palnej i ilości amunicji, którą Użytkownik może wykorzystać, a także o terminie, w którym Pakiet może zostać wykorzystany. Rodzaje broni palnej oraz ilość amunicji może się różnić w zależności od rodzaju Pakietu wybranego przez Użytkownika.
 16. W celu złożenia Zamówienia na Pakiet Użytkownik wybiera interesujący go Pakiet, a następnie postępuje zgodnie z pkt. VI ppkt. 6-9 Regulaminu.
 17. Wykorzystanie Pakietu na Strzelnicy musi być poprzedzone ustaleniem terminu z Usługodawcą najpóźniej na 24 godziny przed planowanym przez Użytkownika terminem. W celu ustalenia tego terminu Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości mailowej lub telefonicznie. Ustalony termin może być zmieniony w drodze wspólnych telefonicznych uzgodnień Użytkownika z Usługodawcą najpóźniej na 24 godziny przed uprzednio ustalonym terminem.
 18. Usługodawca umożliwia Użytkownikom złożenie Zamówienia na Vouchery prezentowane w Serwisie, w ramach których Użytkownik wybiera interesującą go ilość amunicji spośród wariantów wskazanych na stronie Serwisu. Amunicję wybraną w ramach jednego Vouchera Użytkownik może wykorzystać jednorazowo, podczas jednej wizyty na Strzelnicy w terminie wskazanym w opisie Vouchera.
 19. Z jednego Vouchera może skorzystać jedna osoba, tj. okaziciel Vouchera.
 20. W celu złożenia Zamówienia na Voucher Użytkownik wybiera interesujący go wariant Vouchera, a następnie postępuje zgodnie z pkt. VI ppkt. 6-9 Regulaminu.
 21. Wykorzystanie amunicji dostępnej w ramach Vouchera na Strzelnicy musi być poprzedzone ustaleniem terminu z Usługodawcą najpóźniej na 24 godziny przed planowanym przez Użytkownika terminem. W celu ustalenia tego terminu Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości mailowej lub telefonicznie. Ustalony termin może być zmieniony w drodze wspólnych telefonicznych uzgodnień Użytkownika z Usługodawcą najpóźniej na 24 godziny przed uprzednio ustalonym terminem.
 22. Wybór broni palnej, którą Użytkownik może wykorzystać do realizacji Vouchera następuje na Strzelnicy spośród broni palnej udostępnionej przez Usługodawcę.
 23. Użytkownik korzystający na Strzelnicy z usług prezentowanych w Serwisie kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami osoby nadzorującej Strzelnicę, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Użytkownik nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o opuszczenie Strzelnicy.

VIII. USŁUGA MONTAŻU CELOWNIKA OPTYCZNEGO, UŁOŻENIA LUFY

 1. W ramach świadczenia usługi Montażu celownika optycznego Usługodawca zobowiązuje się do precyzyjnego montażu do broni palnej przyrządu optycznego wspomagającego celność strzałów z dużej odległości a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za tę usługę, dostarczenia własnej broni palnej Usługodawcy oraz odbioru broni palnej po wykonaniu przedmiotowej usługi.
 2. W ramach świadczenia usługi Ułożenia lufy Usługodawca zobowiązuje się do poddania broni palnej procedurze mającej na celu zniwelowanie mikrośladów powstałych podczas produkcji broni przed pierwszym użyciem broni przez Użytkownika, co umożliwi Użytkownikowi oddawanie celnych i precyzyjnych strzałów, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za tę usługę, dostarczenia własnej broni palnej Usługodawcy oraz odbioru broni palnej po wykonaniu przedmiotowej usługi.
 3. Usługę Montażu celownika optycznego oraz usługę Ułożenia lufy mogą zamówić wyłącznie Użytkownicy posiadający własną broń.
 4. Płatność za usługę Montażu celownika optycznego oraz usługę Ułożenia lufy jest możliwa za pośrednictwem przelewu bankowego zgodnie z pkt. VI ppkt 19 lit. a, bądź gotówką na terenie Strzelnicy bezpośrednio przed realizacją usługi.
 5. W celu realizacji usługi Montażu celownika optycznego oraz usługi Ułożenia lufy Użytkownik dostarcza na Strzelnicę należącą do niego broń palną w terminie indywidualnie ustalonym z Usługodawcą w trakcie składania Zamówienia. W przypadku usługi Montażu celownika optycznego Użytkownik dostarcza również celownik optyczny, który ma zostać przymocowany do jego broni.
 6. Usługodawca może przewidywać dodatkowe promocje lub rabaty dla Użytkowników korzystających z usług Montażu celownika optycznego lub Ułożenia lufy, w szczególności polegające na obniżce ceny za usługę bądź świadczenia bezpłatnie dodatkowych usług. Informacje o promocjach lub rabatach, o których mowa w poprzednim zdaniu oraz o zasadach ich przyznawania prezentowane są na stronie serwisu w opisie usługi Montażu celownika optycznego lub Ułożenia lufy.

IX. SZKOLENIA

 1. W ramach świadczenia usługi przeprowadzenia Szkolenia Usługodawca zobowiązuje się do zorganizowania wydarzenia mającego charakter edukacyjny o tematyce wskazanej w opisie Szkolenia, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty ceny za Bilet uprawniający do udziału w Szkoleniu.
 2. Każdy Bilet uprawnia oznaczoną osobę, wskazaną w trakcie składania Zamówienia, do udziału w określonym w jego opisie Szkoleniu. W opisie Szkolenia prezentowanym w Serwisie, wskazany jest rodzaj i program Szkolenia. Jeżeli organizacja Szkoleń przewidziana jest na określony termin, w opisie wskazany jest również dzień bądź dni oraz godziny, w których Szkolenia będą się odbywać.
 3. Przed przystąpieniem do Szkolenia Użytkownik (zwany dalej ,,Uczestnikiem”) jest obowiązany do okazania wydruku lub zdjęcia Biletu, podania numeru QR, który znajduje się na Bilecie, bądź nazwiska osoby uprawnionej do skorzystania z Biletu.
 4. Cena Szkolenia prezentowana w jego opisie obejmuje koszty udziału w Szkoleniu, materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji programu danego Szkolenia, wskazaną w opisie Szkolenia ilość godzin szkoleniowych oraz czas trwania.
 5. Uczestnik Szkolenia może na zasadach indywidualnie ustalonych z Usługodawcą rozszerzyć usługę Szkolenia, przez zwiększenie liczby ich godzin, modyfikacje ich programu, czy inne zmiany na które Usługodawca wyraził zgodę. Wszelkie zmiany mogą być ustalane w drodze korespondencji mailowej kierowanej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu przynajmniej na 24 godziny przez rozpoczęciem Szkolenia.
 6. Na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkaniowych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi jest wyłączone.
 7. Użytkownik może zakupić Bilet dla siebie lub innej osoby, na której rzecz, na podstawie posiadanego Biletu, będzie przeprowadzane Szkolenie.
 8. Uczestnikiem Szkolenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zakupiła Bilet na dane Szkolenie i która legitymuje się takim Biletem w dniu odbycia odpowiednio Szkolenia.
 9. Uczestnikiem Szkolenia może być również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, posiadająca aktualną zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego (zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu) na udział w Szkoleniu, na której rzecz jej opiekun lub przedstawiciel ustawowy zakupił Bilet na dane Szkolenie i która legitymuje się takim Biletem w dniu odbycia Szkolenia. Warunkiem przeprowadzenia Szkolenia dla wskazanej w niniejszym punkcie osoby jest obecność podczas Szkolenia jej opiekuna bądź przedstawiciela ustawowego.
 10. Szkolenia mogą być również organizowane na zamówienie placówek edukacyjnych, tj. szkół i innych podmiotów zajmujących się edukacją młodzieży. Zamówienie może zostać złożone przez osobę umocowaną do reprezentacji takiego podmiotu. Złożenie Zamówienia, o którym mowa w niniejszym ppkt. jest realizowane w drodze indywidualnego kontaktu z Usługodawcą.
 11. Uczestnik Szkoleń, w czasie ich odbywania kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami prowadzącego Szkolenie, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik Szkoleń nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o opuszczenie Szkolenia.
 12. Oferowane na stronie Serwisu Internetowego Szkolenia mogą być przeprowadzane indywidulanie lub grupowo, w zależności od rodzaju danego Szkolenia.
 13. W przypadku niektórych Szkoleń ustalana jest minimalna oraz maksymalna liczba Uczestników, której osiągniecie jest warunkiem przeprowadzenia danego Szkolenia. Minimalna oraz maksymalna liczba Uczestników jest każdorazowo podawania w opisie Szkolenia. W przypadku, gdy na dane Szkolenie nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, wskazana w opisie Szkolenia, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem, który zakupił Bilet, najpóźniej na 5 Dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia e-mailowo, na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
 14. W przypadku o którym mowa, w ppkt. 12 powyżej, Usługodawca uzgadnia z Użytkownikiem, który zakupił Bilet indywidualnie nowy termin Szkolenia bądź zwrot kwoty Biletu – zgodnie z wyborem Użytkownika, który zakupił Bilet.
 15. W przypadku zwrotu kwoty niewykorzystanego Biletu, o której mowa w ppkt. 13 powyżej, Usługodawca dokonuje zwrotu na podany przez Użytkownika numer konta bankowego, w terminie 14 dni od podania przez Użytkownika informacji o numerze konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot.
 16. Z zastrzeżeniem ppkt. 16 poniżej, do złożenia Zamówienia na Bilet uprawniający do uczestnictwa w Szkoleniu stosuje się zapisy pkt. VI ppkt. 6-9 Regulaminu
 17. W przypadku zamówienia Biletu uprawniającego do odbycia Szkolenia, w ciągu 14 dni od momentu przesłania przez Usługodawcę potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia zadatku w wysokości określonej na stronie Serwisu, na numer rachunku bankowego wskazany przez Usługodawcę. Pozostałą kwotę Użytkownik uiszcza na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 18. W przypadku niewykonania Umowy o przeprowadzenie Szkolenia przez Użytkownika, przez które rozumie się brak stawiennictwa na Szkoleniu  Usługodawca może odstąpić od tej Umowy i zatrzymać zadatek.
 19. W przypadku wykonania Umowy, o której mowa w ppkt. powyżej zadatek zaliczany jest na poczet ceny Szkolenia.
 20. W przypadku niewykonania Umowy o przeprowadzenie Szkolenia przez Usługodawcę, jeżeli Użytkownik odstąpi od tej Umowy, Usługodawca zwraca zadatek w wysokości równej kwocie, którą Użytkownik wpłacił w ramach zadatku.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  5. wykonywania zgodnie z prawem zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów sprzedaży oraz Umów w zakresie świadczenia Usług w Serwisie.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 7. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, opinii lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane lub przesyłane i prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych, obraźliwych czy wulgarnych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej
  7. zawierać linków, odesłań czy innego typu odwołań do innych stron internetowych czy aplikacji.
 8. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, Sprzedawców czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 9. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich

XI. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres MAŁOPOLSKIE CENTRUM STRZELECTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Strzelecka 87, 32 – 700 Bochnia, na adres poczty elektronicznej: serwis@mcs.org.pl, numer telefonu +48 883 223 176.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

Prawo odstąpienia od umowy

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,
 2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować MAŁOPOLSKIE CENTRUM STRZELECTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Strzelecka 87, 32 – 700 Bochnia, email: serwis@mcs.org.pl, tel.: +48 883 223 176, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres MAŁOPOLSKIE CENTRUM STRZELECTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Brzeźnicka 55 D, 32 – 700 Bochnia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować MAŁOPOLSKIE CENTRUM STRZELECTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Strzelecka 87, 32 – 700 Bochnia, email: serwis@mcs.org.pl, tel.: +48 883 223 176, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi płatnej zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli nie zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku usług płatnych zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkaniowych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi jest wyłączone.

 

MCS DANE KONTAKTOWE

Odpowiemy na każde pytanie napisz lub zadzwoń

PLAN STRZELNICY